W Polsce od maja 2004r, obowiązują dwa systemy kontrolowania i monitorowania jakości paliw i biopaliw ciekłych. System ten pozwala na spełnienie  przez nasz kraj zakresu obowiązków będących wynikiem naszego członkostwa  w Unii Europejskiej.Kontrola paliwa przebiega dwukierunkowo: według norm obowiązujących w Unii i według norm polskich. Ten dwojaki charakter kontroli ma za zadanie przeciwdziałanie  i wyeliminowanie wprowadzania do sprzedaży paliw nie mających odpowiednich parametrów jakościowych, zawartych w przepisach prawnych.
Oznaczenia wykorzystywane podczas kontroli przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta:
- Jeśli paliwo kontrolowane ma za dużą zawartość siarki pojawia się wtedy w raporcie  „S”.
- Zbyt niska ilość oktanów oznaczona zostaje symbolem "RON".
- Przekroczenie zawartości eterów w paliwie przedstawia symbol  
   "E"
- „O” oznacza za dużą zawartość tlenu  w badanej próbce.
- Jeśli podczas badania w próbce jest za duża ilość metanolu, oznacza się ją symbolem „Me”.
- Podczas badań sprawdzana jest tez temperatura zapłonu, oznaczona „TZ”
Kontrolowanie paliwa polega na przebadaniu wszystkich punktów, począwszy od stacji benzynowej, poprzez hurtownie, bazy, aż do producenta.
Jakość paliwa ma ogromne znaczenie dla  użytkowników pojazdów,  jednak nie bagatelną sprawą jest też ochrona środowiska naturalnego, a także dbałość o ekonomiczny interes klientów.